|  

Náhradní plnění - novelizace pro rok 2017, 2018

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - novelizace zákona v roce 2017 – 2018

Náhradní plnění - novelizace zákona v roce 2017 – 2018

AVÍZOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA VSTOUPILY V PLATNOST

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění. Ta zásadním způsobem mění zažitou praxi poskytování náhradního plnění (dále jen NP) a značně usnadní odhalování přefakturací i s přesným zacílením na konkrétní hříšníky. Co mimo jiné přináší?

  • zpřesnění reálných objemů – řada firem a úřadů si až dosud sama uplatňovala náhradní plnění - aniž by získaly písemná potvrzení a aniž by je jejich dodavatelé ZZP* měli zachyceny ve své evidenci -  (prakticky většina subjektů elektronických tržišť apod.)
  • zamezí se překračování zákonných objemů – řada nepoctivých ZZP*; díky nízké provizi, kterou získávali za přefakturaci (běžně jen 5-6%); až doposud překračovala násobně své objemy náhradního plnění bez vědomí svých partnerů tak, že svůj objem zobchodovala ve více oborech současně, s více partnery - čímž mimo jiné (jen pro doplnění) všem odběratelům těchto firem náhradní plnění také zneplatnila. (Jakou reálnou kontrolu má asi dodavatel kancelářských potřeb nad všemi fakturami bezpečnostní agentury, jejímž jménem sám poskytuje přefakturaci? Když kontrola zjistí překročení celkového zákonného objemu, komu asi z odběratelů náhradní plnění přizná a komu ne?)
  • snadná odhalení přefakturací u konkrétního ZZP -  z elektronické evidence bude snadné zjistit, že jsou přes některé ZZP fakturovány různé oblasti a to v rozporu s reálným předmětem podnikání takového subjektu. Naleznou odlišné číselné řady faktur, rozdílné zboží, které fakturují a ve chvíli kontroly i nulové zůstatky množství produktů na skladu, přičemž jsou všechny přijaté faktury vždy navýšeny o stejná procenta … to vše podpořené hospodářským výsledkem takového subjektu, kde rozdíl mezi nákupem a prodejem zboží bude shodný s % provizi za přefakturaci.
  • velmi rychlé odhalení - již za rok 2017? – novelizace zákona byla přijata se zpětnou účinností a to znamená, že od nabytí účinnosti bude do 60 dnů nutné vložit do systému veškeré faktury vydané v rámci NP již za 1 pololetí letošního roku 2017. Na první výsledky tak nebudeme muset čekat příliš dlouho. Zajímavé bude sledovat, jak odběratelé zareagují, až v únoru 2018 (do té doby přeci nikdo nic řešit nebude) zjistí, že byli podvedeni a jejich doklady není možné spárovat s evidencí žádného ZZP … je zde zřejmá navíc i naléhavá potřeba řešit obcházení zákona přefakturacemi.
  • podstatné omezení nabídky dostupného náhradního plnění pro následující období - v následujícím roku dojde ke snížení celkového objemu náhradního plnění ze 36 násobku na pouhý 28 násobek HMM**, což představuje celkové snížení dostupné kapacity až o 22% a tedy téměř o 1/4!!! V důsledku to znamená, že ze strany ZZP přestanou mimo jiné i platit veškeré uzavřené smlouvy v rámci náhradního plnění, protože v nich bývá často zakotvena i klauzule o konci platnosti (jednostranné) v případě zásadních legislativních změn.

Je asi bláhové se domnívat, že firmy budou nyní aktivně a s předstihem své odběratele informovat, že jejich náhradní plnění je nyní 100% toxické, resp. že už žádné náhradní plnění (i přes uzavřené smlouvy) nezískají - nebo si myslíte, že svým odběratelům řeknou, že ode dnešního dne je přafakturace nelegální, pokud jim až dosud tvrdily opak? Velké firmy svalí vinu na ZZP* a budou tvrdit, že i oni byli podvedeni :-) Abyste předešli jakémukoliv finančnímu postihu, sjednejte si s takovými dodavateli písemný dodatek ke smlouvám, ve kterém se oba tito dodavatelé (jak velká firma, tak i ZZP) zaváží  za Vás takové sankce případně uhradit.

Mimochodem počet podvedených odběratelů s finančním postihem dramaticky narůstá - je ale zřejmé, že se nikde nebudou sami na veřejnosti chlubit tím, že se až dosud podílely na obcházení zákona.

SPOLEČNOST KAMPI OFFICE s.r.o. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ POSKYTUJE NAPŘÍMO - BEZ NAVÝŠENÍ CEN, PLNĚ V SOULADU SE ZÁKONEM - bližší informace naleznete zde.

Abychom byli schopni náhradní plnění garantovat i v následujícím období, potřebujeme už znát reálné požadavky všech odběratelů!!! Kontaktujte nás!!!

Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat. Poslední aktualizace proběhla dne 07.08.2017.


*ZZP - Zaměstnavatelé více než 50% osob se zdravotním postižením, NP - náhradní plnění, **HMM - Průměrná hrubá měsíční mzda za 1-3 kalendářní čtvrtletí roku