|  

KAMPI OFFICE garantuje své náhradní plnění.

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - garance a záruky

Náhradní plnění - garance a záruky

KAMPI OFFICE s.r.o. náhradní plnění jen nenabízí, ale i přímo poskytuje. Jaké záruky Vám nabízíme?

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o.

 1. je ryze českým výrobcem a velkoobchodem s tradicí od roku 1997. Není tedy účelovým subjektem, vytvořeným z důvodu náhradního plnění.
 2. je od svého založení zaměstnavatelem více než 60% osob se zdravotním postižením (náhradní plnění bylo uzákoněno až 2004). Od roku 2003 je členem Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením v ČR.
 3. má vymezena chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením - v říjnu 2014 byla smluva prodloužena na období následujících tří let - do roku 2017.
 4. nabízí náhradní plnění napřímo za přímé účasti zaměstnanců se zdravotním postižením, od přijetí objednávky až po fyzické dodání na místo určení, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby.
 5. náhradní plnění neposkytuje v jiné oblasti než ve které skutečně sama podniká (oblast kancelářských potřeb a související) - plně v souladu s platnou legislativou.
 6. každoročně automaticky zpracovává, vypočítává, rozesílá a svým podpisem garantuje správnost potvrzení o náhradním plnění.
 7. zdravotně postižené zaměstnává především ve výrobní části podniku, kde je možné se s nimi setkat a přesvědčit se, že se nejedná o fiktivní zaměstnance. Pracovní prostředí je plně přizpůsobeno jejich potřebám (včetně bezbariérového přístupu).
 8. zdravotně postižené (zpravidla se jedná o dlouholeté zaměstnance) zaměstnává na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Nejsou zaměstnáni ani vně pracoviště zaměstnavatele, ani na částečné úvazky, dohodu i dílo, živnostenské listy. Nejsou odměňováni žádnou formou poukázek či jiným způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy či platnou legislativou.
 9. všechna důležitá potvrzení vydaná Úřadem práce jsou transparentně veřejně přístupná v sekci www stránek "ke stažení" nebo zde.
 10. nabízí možnost sjednání pouze dvoustranné písemné garanční smlouvy, ve které lze 100% garantovat konkrétní objem náhradního plnění.

Případnou vzájemnou spolupráci lze také marketingově zviditelnit a to naprosto individuální formou, jakou budete požadovat. Při podpisu smlouvy nebo na vyžádání našim významným zákazníkům zasíláme certifikát, který dokládá, že se odběratelé touto formou přímo podíleli na snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Marketingové zviditelnění spolupráce - certifikát věrnému odběrateli Marketingové zviditelnění spolupráce - dopis věrnému odběrateli

MOŽNOST UZAVŘENÍ GARANČNÍ SMLOUVY

Písemná smlouva představuje jedinou možnost, jak se lze pojistit (u všech dodavatelů NP), že Vám budou slíbená potvrzení o náhradním plnění skutečně vydána. Pokud si nezajistíte závazek v rámci náhradního plnění u dodavatelů včas, můžete zjistit, že žádná potvrzení nezískáte. Bez smluvního závazku tuto skutečnost totiž nedokážete ovlivnit. To platí i v případě, že není vyčíslen konkrétní objem spolupráce. Pokud Vám totiž dodavatel vystaví jen potvrzení o náhradním plnění v řádech stokorun namísto skutečného objemu - nebudete se schopni domáhat způsobené škody. 

V čem se naše smlouva liší od ostatních?

 • je pouze dvoustranná - včetně všech práv a povinností z toho plynoucích
 • (nefiguruje v ní jiný subjekt nebo třetí osoba)
 • je plně v souladu se zákonem i platnou legislativou
 • (garantujeme správnost znění i vymahatelnost)
 • nikde se v ní nehovoří o navýšení cen, o provizi nebo něčem podobném
 • (náhradní plnění poskytujeme zdarma)
 • její platnost je vždy pouze jeden rok
 • (každý rok se mění podmínky výpočtu)
 • platnost je prodloužena až do konce ledna roku následujícího
 • (neskončí dříve nežli vystavíme potvrzení o náhradním plnění)
 • je z naší strany nevypověditelná
 • (nemůžeme ji vypovědět například v říjnu)
 • neobsahuje žádné obchodní a dodací podmínky jiného subjektu
 • (garantujeme tedy i ostatní práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí)

Sjednáním této písemné garanční smlouvy získáte 100% a definitivní jistotu, že Vám bude náhradní plnění ve sjednaném objemu (minimálně) poskytnuto. Od chvíle podpisu až do poslední vteřiny daného roku bude požadovaný objem rezervován pouze a jen pro Vás. Z toho důvodu Vás předem upozorňujeme na sankční ujednání, které je ve smlouvě zakotvené pro případ neplnění smluvního objemu. Minimální objem spolupráce, ke kterému jsme schopni se smluvně zavázat je 100 tis. Kč bez DPH. Nejpozději do konce měsíce srpna lze smluvně sjednaný objem v odůvodněných případech po vzájemné domluvě korigovat.

Máte-li zájem prosíme o zaslání následujících informací:

 • IČ společnosti či organizace
 • Počet zdravotně postižených, které si plánujete nahradit
 • Předpokládaný objem spolupráce)
 • Jméno a kontaktní údaje na odpovědnou (pověřenou) osobu

Smlouva není podmínkou pro zahájení spolupráce ani pro poskytnutí náhradního plnění. Budeme-li mít volné kapacity, náhradní plnění Vám poskytneme v plném objemu. Rádi bychom Vás i v tomto případě požádali, abyste nám dali vědět, jaký objem Vám máme nezávazně rezervovat.

Požadavky prosím zasílejte na adresu: np@kampioffice.cz
Máte-li jakékoliv dotazy ke smlouvám nebo platné legislativě, kontaktujte nás: 603 118 519.