|  

KAMPI OFFICE garantuje své náhradní plnění.

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - garance a záruky

Náhradní plnění - garance a záruky

KAMPI OFFICE s.r.o. náhradní plnění jen nenabízí, ale také poskytuje. Jaké záruky Vám nabízí?

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o.

 1. je ryze českým výrobcem a velkoobchodem s tradicí od roku 1997. Není účelovým vzniklým subjektem za účelem poskytování náhradního plnění.
 2. od svého založení je zaměstnavatelem více než 60% osob se zdravotním postižením (náhradní plnění bylo uzákoněno až od 2004). Od roku 2003 je členem Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením v ČR.
 3. do roku 2017 měla vymezena chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením, nově má sjednanou písemnou dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle §78 s ÚP s platností od 13.04.2018 - 12.04.2021.
 4. náhradní plnění poskytuje napřímo, za přímé účasti zaměstnanců se zdravotním postižením - od přijetí objednávky až po fyzické dodání na místo určení, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby.
 5. náhradní plnění neposkytuje v jiné oblasti než ve které podniká (oblast kancelářských potřeb a související)
 6. vydané faktury v rámci náhradního plnění automaticky hlásí do 30-ti dnů od jejich uhrazení do povinné evidence náhradního plnění na stránky MPSV.
 7. zdravotně postižené zaměstnává převážně ve výrobní části podniku, kde je možné se s nimi setkat a přesvědčit se, že mají smysluplné uplatnění - vyrábí kancelářské potřeby. Pracovní prostředí je rovněž plně přizpůsobeno jejich potřebám (včetně bezbariérového přístupu). To platí i v případě oddělení expedice, kde se zaměstnanci přímo podílí na plnění Vašich zakázek.
 8. zdravotně postižené (zpravidla se jedná o dlouholeté zaměstnance) zaměstnává na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Nejsou zaměstnáni vně pracoviště zaměstnavatele, ani na částečné úvazky, dohodu či živnostenské listy. Nejsou odměňováni formou poukázek či jiným nekalým způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy či platnou legislativou.
 9. všechna důležitá potvrzení vydaná Úřadem práce jsou vždy transparentně veřejně přístupná v sekci www stránek "ke stažení" nebo zde.
 10. nabízí možnost sjednání pouze dvoustranné písemné garanční smlouvy, ve které lze 100% garantovat konkrétní objem náhradního plnění.

Vzájemnou spolupráci lze marketingově zviditelnit buď individuální formou dle přání zákazníka nebo formou certifikátu. Ten zasíláme na vyžádání nebo automaticky odběratelům, se kterými máme sjednanou garanční smlouvu. Tento certifikát dokládá, že se přímo podíleli na snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Marketingové zviditelnění spolupráce - certifikát věrnému odběrateli Marketingové zviditelnění spolupráce - dopis věrnému odběrateli

MOŽNOST UZAVŘENÍ GARANČNÍ SMLOUVY

Písemná smlouva představuje jedinou možnost, jak lze získat s určitostí náhradní plnění v poaždovaném objemu. Bez písemného závazku vázaného na konkrétní objem spolupráce není možné objem náhradního plnění hlídat, rezervovat, ani vymáhat případnou škodu, která by z jeho neposkytnutí vznikla. Jak uvádí MPSV - pro předcházení případných sporů v této oblasti, je odběratelům doporučováno, aby stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání. Bližší informace naleznete přímo na stránkách MPSV https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

Smluvní objem, který vyčleníme, budeme až do posledního dne roku rezervovat konkrétnímu zájemci. Po rozdělení celkové kapacity, nebudeme schopni nadále náhradní plnění poskytovat. Pokud bychom vkládali do povinné evidence veškeré faktury zákazníků průběžně, aniž bychom měli objem předem zarezervován, byla by naše kapacita vyčerpána již začátkem roku a řada našich  odběratelů by již v průběhu roku musela hledat nové odběratele.

V čem se naše smlouva liší od ostatních?

 • je plně v souladu se zákonem i platnou legislativou
 • (garantujeme správnost znění i vymahatelnost)
 • je pouze dvoustranná - včetně práv a povinností z toho plynoucích
 • (nefiguruje v ní jiný subjekt nebo třetí osoba)
 • nikde se v ní nehovoří o navýšení cen, o provizi nebo něčem podobném
 • (náhradní plnění poskytujeme zdarma)
 • její platnost je vždy jeden rok (nelze prolongovat)
 • (každý rok se mění podmínky výpočtu)
 • platnost je prodloužena až do konce ledna roku následujícího
 • (neskončí dříve nežli bude uzavřen předchozí rok)
 • je z naší strany nevypověditelná
 • (nemůžeme ji vypovědět například v říjnu)
 • neobsahuje žádné obchodní a dodací podmínky jiného subjektu
 • (garantujeme tedy veškeré práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí)

Sjednáním písemné garanční smlouvy získáte 100% a definitivní jistotu, že Vám náhradní plnění bude ve sjednaném objemu (případně vyšším) skutečně poskytnuto. Jak bylo uvedeno, od chvíle podpisu až do poslední vteřiny daného roku, Vám bude smluvní objem garantován a nebudeme jej tak schopni nabídnout jinému zájemci. I proto upozorňujeme na sankční ujednání, které je ve smlouvě zakotvené pro případ neplnění tohoto objemu. Minimální objem spolupráce, ke kterému jsme schopni se smluvně zavázat je 100 tis. Kč bez DPH, konkrétní objem je na Vás. Nejpozději do konce měsíce srpna lze smluvně sjednaný objem (pouze v odůvodněných případech!) a po vzájemné domluvě dodatečně upravit.

Máte-li o garanci zájem, prosíme o zaslání následujících informací:

 • IČ společnosti či organizace
 • Počet zdravotně postižených, které si potřebujete s námi nahradit
 • Předpokládaný objem, který chcete u nás rezervovat
 • Jméno a kontaktní údaje na odpovědnou (pověřenou) osobu

Smlouva není podmínkou pro zahájení spolupráce ani pro poskytnutí náhradního plnění. Budeme-li mít volné kapacity, náhradní plnění Vám rádi poskytneme.

Požadavky prosím zasílejte na adresu: np@kampioffice.cz
Máte-li jakékoliv dotazy ke smlouvám nebo platné legislativě, kontaktujte nás: 603 118 519.