|  

KAMPI OFFICE garantuje své náhradní plnění.

Zákaznická linka 841 111 138
Náhradní plnění - garance a záruky

Náhradní plnění - garance a záruky

KAMPI OFFICE s.r.o. náhradní plnění jen nenabízí, ale také může poskytovat. Jaké záruky Vám nabízíme?

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o.

 1. je ryze českým výrobcem a velkoobchodem s tradicí od roku 1997. Není tedy účelovým subjektem, vytvořeným za účelem poskytovat jen náhradního plnění.
 2. od svého založení je zaměstnavatelem více než 60% osob se zdravotním postižením (náhradní plnění bylo uzákoněno až 2004). Od roku 2003 je i členem Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením v ČR.
 3. má vymezena chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením (do 2017), nově i písemnou dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle §78 s ÚP.
 4. nabízí náhradní plnění napřímo za přímé účasti zaměstnanců se zdravotním postižením - od přijetí objednávky až po fyzické dodání na místo určení, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby.
 5. náhradní plnění neposkytuje v jiné oblasti než ve které podniká (oblast kancelářských potřeb a související)
 6. vydané faktury v rámci náhradního plnění automaticky hlásí do 30-ti dnů od jejich uhrazení do povinné evidence náhradního plnění na stránky MPSV.
 7. zdravotně postižené zaměstnává převážně ve výrobní části podniku, kde je možné se s nimi setkat a přesvědčit se, že mají smysluplné uplatnění - vyrábí kancelářské potřeby. Pracovní prostředí je rovněž plně přizpůsobeno jejich potřebám (včetně bezbariérového přístupu). To platí i v případě oddělení expedice, kde se zaměstnanci přímo podílí na plnění Vašich zakázek.
 8. zdravotně postižené (zpravidla se jedná o dlouholeté zaměstnance) zaměstnává na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Nejsou zaměstnáni ani vně pracoviště zaměstnavatele, ani na částečné úvazky, dohodu nebo na živnostenské listy. Nejsou odměňováni formou poukázek či jiným nekalým způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy či platnou legislativou.
 9. všechna důležitá potvrzení vydaná Úřadem práce jsou transparentně vždy veřejně přístupná v sekci www stránek "ke stažení" nebo zde.
 10. nabízí možnost sjednání pouze dvoustranné písemné garanční smlouvy, ve které lze 100% garantovat konkrétní objem náhradního plnění.

Případnou vzájemnou spolupráci lze marketingově zviditelnit a to buď individuální formou dle přání zákazníka nebo formou certifikátu. Ten zasíláme buď na vyžádání nebo všem odběratelům se kterými máme sjednanou garanční smlouvu. Tento certifikát dokládá, že se tito odběratelé přímo podíleli na snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Marketingové zviditelnění spolupráce - certifikát věrnému odběrateli Marketingové zviditelnění spolupráce - dopis věrnému odběrateli

MOŽNOST UZAVŘENÍ GARANČNÍ SMLOUVY

Písemná smlouva představuje jedinou možnost, jak lze v letošním roce (s jistotou) získat náhradní plnění. Bez písemného závazku vázaného na konkrétní objem není možné objem náhradního plnění hlídat, rezervovat, ani případně vymáhat škodu, která by Vám z jeho neposkytnutí vznikla. Jak uvádí MPSV - pro předcházení případných sporů v této oblasti, je odběratelům doporučováno, aby stanovili odpovědnost za poskytování správných údajů, na jejichž základě je vypočítáno plnění povinného podílu, dodavateli prostřednictvím smluvního ujednání. Bližší informace naleznete přímo na stránkách MPSV https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

Smluvní objem, který takto vyčleníme, budeme až do posledního dne roku rezervovat konkrétním zájemcům. Po jeho rozdělení, již dále nebudeme schopni náhradní plnění ani nabízet ani poskytovat. Pokud bychom vkládali do povinné evidence faktury od zákazníků průběžně, aniž by tito měli objem předem rezervován, byla by naše kapacita vyčerpána již začátkem roku a řada těchto odběratelů by se ocitla v komplikacích.

V čem se naše smlouva liší od ostatních?

 • je plně v souladu se zákonem i platnou legislativou
 • (garantujeme správnost znění i vymahatelnost)
 • je pouze dvoustranná - včetně práv a povinností z toho plynoucích
 • (nefiguruje v ní jiný subjekt nebo třetí osoba)
 • nikde se v ní nehovoří o navýšení cen, o provizi nebo něčem podobném
 • (náhradní plnění poskytujeme zdarma)
 • její platnost je vždy jeden rok (nelze prolongovat)
 • (každý rok se totiž mění podmínky výpočtu)
 • platnost je prodloužena až do konce ledna roku následujícího
 • (neskončí dříve nežli bude uzavřen předchozí rok)
 • je z naší strany nevypověditelná
 • (nemůžeme ji vypovědět například v říjnu)
 • neobsahuje žádné obchodní a dodací podmínky jiného subjektu
 • (garantujeme tedy i ostatní práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí)

Sjednáním písemné garanční smlouvy získáte 100% a definitivní jistotu, že Vám náhradní plnění bude ve sjednaném objemu (případně vyšším) skutečně poskytnuto. Jak bylo uvedeno, bude od chvíle podpisu až do poslední vteřiny daného roku smluvní objem garantován jen a pouze pro Vás a nebudeme schopni jej nabídnout nikomu jinému. I proto Vás předem upozorňujeme na sankční ujednání, které je ve smlouvě zakotvené pro případ neplnění tohoto objemu. Minimální objem spolupráce, ke kterému jsme schopni se smluvně zavázat je 100 tis. Kč bez DPH, konkrétní objem je na Vás. Nejpozději do konce měsíce srpna lze navíc smluvně sjednaný objem (pouze v odůvodněných případech!) po vzájemné domluvě dodatečně upravit.

Máte-li zájem prosíme o zaslání následujících informací:

 • IČ společnosti či organizace
 • Počet zdravotně postižených, které si potřebujete s námi nahradit
 • Předpokládaný objem, který chcete u nás rezervovat
 • Jméno a kontaktní údaje na odpovědnou (pověřenou) osobu

Smlouva není podmínkou pro zahájení spolupráce ani pro poskytnutí náhradního plnění. Budeme-li mít volné kapacity, náhradní plnění Vám rádi poskytneme.

Požadavky prosím zasílejte na adresu: np@kampioffice.cz
Máte-li jakékoliv dotazy ke smlouvám nebo platné legislativě, kontaktujte nás: 603 118 519.